J A V N I OGLAS ZA POKUŠAJ SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA U POSTUPKU REKONSTRUKCIJE ULICE CARA LAZARA U FOČI

advanced divider

Na osnovu plana 25. Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/06,37/07,66/08 i 79/15), a u vezi sa planom 82.Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 13/02,87/07,50/10 i 66/18) i planom 63. Statuta opštine Foča (“Službeni glasnik opštine Foča” broj: 8/17 ) , Načelnik opštine Foča, objavljuje

J A V N I OGLAS
ZA POKUŠAJ SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA
U POSTUPKU REKONSTRUKCIJE ULICE CARA LAZARA U FOČI

I

Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1428/20 od 28. maja 2020 godine utvrđen je opšti interes za rekonstrukciju ulice Cara Lazara u Foči.

II

Shodno odredbi plana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/06,37/07,66/08 i 79/15), ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije-Opština Foča, putem Pravobranilaštva Republike Srpske-sjedište zamjenika Foča, podnese prijedlogza potpunu eksproprijaciju nepokretnosti označenih kao:
– k.p. broj: 2557/2,ulica,površine 52 m2, i k.p. broj: 2557/1,ulica ,površine 347 m2 , upisane u p.l. broj: 439, k.o. Foča ,kao posjed :državna svojina Javno dobro putevi Foča u dijelu 1/1;
– k.p. broj. 2564/1,njiva 5.klase, površine 299m2,upisana u p.l. broj 157 k.o. Foča , kao posjed Bodiroga Sime Savka ,ud. Vujice ,u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 99,30 m2.
– k.p. broj: 2554/1 ,dvorište,površine 195 m2, upisana u p.l. broj: 1598 k.o. Foča , kao posjed Radović Milorada Milojka u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 41,70 m2.
– k.p. broj: 2553, dvorište ,površine 474 m2 upisana u p.l. broj 1597 k.o. Foča , kao posjed Radović Krsta Milojica i Radović Krsta Rajko u dijelu od po 1/2. Površina koja se izuzima je 40,30 m2.
– k. p. broj: 2551,dvorište, površine 164 m2 ,upisana u p.l. broj: 1599. k.o. Foča , kao posjed Radović Mirka Radojko u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 42,20 m2.
– k.p. broj: 2564/2, dvorište,površine 422m2, upisana u p.l. broj:1095 k.o. Foča kao posjed Kulić Milovana Vukadin u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 0,80 m2.
-k.p. broj: 2550, dvorište,površine 119 m2, upisana u p.l. broj: 1771 k.o. Foča, kao posjed Stanojević Miladina Dragoslav u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 0,30 m2.
– k.p. broj: 2540,dvorište,površine, 477m2, i k.p. broj: 2539 ,njiva 2 klase,površine 290 m2 upisane u p.l. broj. 1717 k.o. Foča, kao posjed Simović Milka Lazo u dijelu od 1/1.Površina koja se izuzima je 152,60 m2 i 19,70 m2.

– k.č. broj: 2538, dvorište;površine 319 m2,upisana u p.l. broj 1720 k.o. Foča ,kao posjed Simović Veljka Ilija u dijelu 1/1. Površina koja se izuzima je 9,40 m2.
– k.č. broj: 2541/1, voćnjak,površine 1539m2,upisana u p.l. broj:2880 k.o. Foča,kao posjed :Marić Jova Radmil u dijelu od 5/28, Marić Veljka Helena u dijelu od 5/28, Milanović Jova Radmila u dijelu od 5/28, Simović Ilije Veljko u dijelu od 1/28 i Stevanović Ranka Milija u dijelu od 12/28.

III

U skladu sa članom 25.stav 1. tačka v) Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/06,37/07,66/08 i 79/15),korisnik eksproprijacije- Opština Foča poziva posjednike nepokretnosti navedenih u tački II ovog oglasa da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,pristupe u službene prostorije Opštine Foča- Šalter sala ,šalter broj 3,svakim radnim danom u vremenu od 7-15 časova kako bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje sticanja prava vlasništva na nepokretnostima koje se izuzimaju, a prije samog podnošenja prijedloga za eksprolrijaciju istih.

IV

Ukoliko se posjednici nepokretnosti navedenih u tački II ovog oglasa u ostavljenom roku ne jave na javni oglas,smatraće se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje ovog pitanja, prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.
Eksproprijacija nepokretnosti će se vršiti redovnim postupkom eksproprijacije propisanim Zakonom o eksproprijaciji,pred organom uprave za imovinsko-pravne poslove -RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove, PJ Foča, a po prijedlogu korisnika eksproprijacije- opštine Foča

advanced divider

Vijesti

Translate »