JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU FINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2020. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA”

advanced divider

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU FINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2020. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA”

 

 

 1. Predmet poziva

 

 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini, „Zajedno do posla” čija je ukupna vrijednost 5.151.000 KM.

 

Programom je predviđeno zapošljavanje lica iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalidi VRS) prijavljenih na evidenciju nezaposlenih, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca.

Javni poziv se raspisuje za preostala sredstva po Programu u iznosu od 2.524.000 KM  i to kroz sljedeće komponente:

 

 • Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 18 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 144.000 KM.

 

 • Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 52 lica u iznosu od 7.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 364.000,00 KM.

 

 • Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 504 lica po 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 2.016.000,00 KM.

 

Realizacija i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Izmjenama Programa za zapošljavanje u Republici Srpskoj za 2020. godinu i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17 i 31/19), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih putem Programa.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava se vrši na sljedeći način:

 

1.1.       Kod komponente zapošljavanja kod poslodavca:
 • 60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,
 • 40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko poslodavac ispunjava obaveze iz ugovora.

 

1.2.     Kod komponenti samozapošljavanja:
 • 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro računa;
 • 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci, ukoliko korisnik sredstava ispunjava obaveze iz ugovora.

 

2.    Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

2.1.   Subvenciju za zapošljavanje može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:
 • da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih;
 • da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 • da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;
 • da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika;
 • da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;
 • da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u

 

posljednjih 12 mjeseci;

 • da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju

normalne fluktuacije radnika;

 • da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

 

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

 • vrsta djelatnosti poslodavca;
 • razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;
 • dužina obavljanja djelatnosti;
 • broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);
 • prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;
 • povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;
 • finansijski pokazatelji;
 • program zapošljavanja;

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje i samozapošljavanje Zavod već finansirao u prethodnih pet godina po ranijim programima zapošljavanja (2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godina).

Kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

 

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora.

Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

 

2.2.    Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice iz ciljne grupe ako je ispunilo sljedeće uslove:
 • da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih;
 • da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;
 • da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;
 • da je izvršio registraciju djelatnosti nakon objavljivanja javnog poziva ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

 

Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva (u formi preduzetništva) ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

 

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

 • ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;
 • ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj odgovarajućoj organizaciji,  dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).

 

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

 • planirana vrsta djelatnosti;
 • razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;
 • kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom;
 • potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);
 • finansijski pokazatelji.

 

3.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (www.zzzrs.net). Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

 

3.1.   Za poslodavca:

 

 • rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
 • rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);
 • program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);
 • kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);
 • poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;
 • kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;
 • dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja i posljednja strana obrasca 1002 – mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva).

 

3.2.   Za samozapošljavanje:

 

 • rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju registracije preduzetničke djelatnosti;
 • biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);
 • dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;
 • dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi.

 

4.    Obaveze korisnika subvencije su:

 

 

 • Obaveze poslodavaca:
 1. da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;
 2. da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa njima zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na puno radno vrijeme i na neodređen vremenski period;
 3. da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos;
 4. da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

4.2.   Obaveze nezaposlenih lica:
 • da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;
 • da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;
 • da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000,00 KM, odnosno do 10.000,00 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Nezaposleno lice – korisnik subvencije za samozapošljavanje, dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji ne izvrši ugovorne obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

 

5.  Rok za podnošenje zahtjeva

 

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 23. 11. 2020. godine.

 

Informacije se mogu dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

 

 

Banjaluka051/216-523
Bijeljina055/226-850
Zvornik056/490-145
Doboj053/242-162
Prijedor052/214-522
Istočno Sarajevo057/226-094
Trebinje

 

Takođe, detaljnije

059/272-310

 

informacije mogu se naći

 

 

i

 

 

na

 

 

internet stranici Zavoda za

zapošljavanje Republike Srpske (www.zzzrs.net).

advanced divider

Vijesti

Translate »