ZAKLJUČAK REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

advanced divider

ZAKLJUČAK

o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom
korona (COVID-19) u Republici Srpskoj

1.U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 15.01.2021. godine zabranjuju se:

 • sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
 • muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2. Obavezuju se građani da:

 • na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,
 • u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

 • djeca mlađa od 7 godina života,
 • lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 • lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

4.Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava JZU „Institutza javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 15.01.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa:

 • svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
 • priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

6. Do 15.01.2021. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

7. Do 15.01.2021.godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima.

8. Do 15.01.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institutza javnozdravstvo Republike Srpske”.

9. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

10. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

 • organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance,
 • na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

12. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

 • na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
 • održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

13. Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samsuprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

14. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

15. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i o tome obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

16. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17, 42/20 i 98/20).

17. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

18.0vim zaključkom prestaje da važi Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 64-1/20 od 27.11.2020. godine.

19. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

advanced divider

Vijesti

Translate »