ORGANIZACIJA OPŠTINSKE UPRAVE

5 odjeljenja, dvije službe, dva odsjeka i Kabinet načelnika

Član 4.
1. Odjeljenja u sastavu Opštinske uprave Opštine, su:
1. Odjeljenje za opštu upravu,
2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
3. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,
4. Odjeljenje za finansije,
5. Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

Član 5.
1. Odjeljenje za opštu upravu organizuje se po odsjecima, i to:
1. Odsjek za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i
2. Odsjek za povratnike i raseljena lica.

2. U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti organizuje se Odsjek za poljoprivredu.

Poslovi Opštinske uprave Opštine organizuju se u okviru pet odjeljenja, uz poštovanje sledećih načela:
1. objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice,
2. zakonitog i blagovremenog odlučivanja o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,
3. stručnog, racionalnog i odgovornog obavljanja poslova i ostvarivanja zadatih ciljeva rada zaposlenih i imenovanih lica,
4. efikasnog rukovođenja organizacionim jedinicama i stalnog nadzora nad obavljanjem poslova i
5. obezbjeđenja javnosti rada organa Opštine Foča.

1. Opštinska uprava Opštine obavlja sledeće poslove:
1. izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i BiH, čije joj je izvršavanje zakonom povjereno,
2. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih propisa i akata koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine,
3. rješava u upravnim stvarima i vrši druge upravne poslove u okviru nadležnosti lokalne uprave,
4. vrši poslove državne uprave – koji su joj zakonom preneseni,
5. priprema programe razvoja i druge programe i planove, koje donosi Skupština Opštine i Načelnik Opštine,
6. priprema propise i druga akta – koje donosi Skupština Opštine i njena radna tijela i Načelnik Opštine,
7. bavi se svim pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti i
8. vrši i druge poslove koje joj povjeri Skupština Opštine i Načelnik Opštine.

U okviru poslova Opštinske uprave Opštine, sadržani su:
1. poslovi opšte uprave,
2. poslovi boračko – invalidske zaštite i vojne evidencije,
3. poslovi održavanja, obezbjeđenja i prevoza – za potrebe Opštinske uprave Opštine,
4. informatički i tehnički poslovi za potrebe Opštinske uprave Opštine,
5. poslovi iz oblasti civilne zaštite i zaštite od požara u Opštini Foča,
6. vršenje imovinsko – pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
7. stručni i administarativni poslovi za potrebe Skupštine opštine i Načelnika opštine,
8. poslovi iz oblasti odnosa sa javnošću,
9. poslovi u vezi sa privredom,
10. poslovi u vezi sa društvenim djelatnostima,
11. poslovi lokalnog ekonomskog razvoja,
12. upravljanje i raspolaganje imovinom Opštine,
13. osnivanje i uređenje opštinske uprave,
14. poslovi pravnog zastupanja Opštine, u skladu sa zakonom,
15. poslovi u vezi sa prostornim uređenjem,
16. uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
17. komunalni i stambeni poslovi i poslovi saobraćaja,
18. poslovi finansija za potrebe Opštinske uprave Opštine i budžetskih korisnika,
19. donošenje budžeta i finansijskih izvještaja budžeta,
20. naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu prihoda Opštine, u skladu sa zakonom,
21. poslovi inspekcijskog nadzora,
22. poslovi komunalne policije,
23. obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa i
24. druge nadležnosti i poslovi u skladu sa zakonom.