дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

1. Одлука о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности

2. Одлука о првој емисији обвезница Општине Фоча јавном понудом

3. Одлука о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине Фоча

4. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште правобраниоца Фоча за 2019. годину

5. Закључак – Извјештај Правобраниоца РС – Сједиште правобраниоца Требиње за 2019. годину

6. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2019. годину

7. Закључак – Програм рада ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

8. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2019. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2019. годину

10. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину

11. Закључак – Записник са 38. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године

12. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу – Зоран Ћосовић

13. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу – Душанка Станковић

1. Одлука о утрошку нераспоређеног суфицита из 2019. године.

2. Одлука о ослобађању плаћања закупнине…

3. Одлука – Просјечне јединичне цијене радова КДЈИ

4. Одлука о висини накнаде за трошкове уређењa ГГЗ

5. Одлука о таксама за ватрогаство

6. Одлука о расписивању ЈЛ за продају стана у Сарајеву

7. Одлука о усвајању ИД РП Брод на Дрини

8. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и ГЗ

9. Одлука о ИД Одлуке о заштити изворишта Лучка врела

10. Одлука о ИД Одлуке о кућном реду

11. Одлука о И Одлуке о изради Стратегије за локалне путеве

12. Закључак – Стратегија развоја локалних путева

13. Закључак – Извјештај o потрошњи буџетске резерве у 2019.

14. Закључак – Здравствено – санитарна инспекција 2019.

15. Закључак – Тржишна инспекција 2019.

16. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција 2019.

17. Закључак – Водна инспекција 2019.

18. Закључак – Комунална полиција 2019.

19. Закључак – ЦКИ Извјештај о раду за 2019.

20. Закључак – ЦКИ Програм рада за 2020.

21. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Извјештај о раду за 2019.

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Програм рада за 2020.

23. Закључак – ЈЗУ Апотека за 2020.

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Извјештај о раду за 2019.

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Програм рада за 2020.

26. Закључак – ЈУ Музеј СХ Извјештај о раду за 2019.

27. Закључак – ЈУ Музеј СХ Програм рада за 2020.

28. Закључак – ЈУ ТООФ Извјештај о раду за 2019.

29. Закључак – ЈУ ТООФ Програм рада за 2020.

30. Закључак – Записник са 37. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета ОФ за 2019. годину

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019 ГОДИНУ

Sl.gl.Opstine Foca 4 – 05.06.2020

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Фоча

 2. Одлука о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне Брод на Дрини Фоча и измјени дијела Регулационог плана Брод на Дрини Фоча

3. Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

4. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

5. Програм уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

6. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

7. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

8. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча у 2019. години

10. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

11. Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

12. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину

13. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

14. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Закључак – Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

16. Закључак – Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2019. години

17. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

18. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2019. годину

19. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2019. годину

20. Закључак – Записник са 36. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча