дОКУМЕНТА
2020 -

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

1. Oдлукa о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча

2. Oдлукa о општинским административним таксама

3. Одлука o приступању изради плана парцелације за Пословну зону Ливаде

4. Одлука о приступању изради Регулационог плана за дио насеља Доње Поље – Студентски дом број 2

5. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Душаново

6. Закључак – Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча 2021 – 2030. године

7. Закључак – Инспекција за храну и Ветеринарска инсп. о стању у првом полугодишту 2021. године

8. Закључак – Тржишна инспекција,стање у првом полугодишту 2021. године

9. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција о стању у првом полугодишту 2021. године

10. Закључак – Водна инспекција, прво полугодиште 2021. године

11. Закључак – Комунална полиција о стању у првом полугодишту 2021. године

12. Закључак – Извјештај Анкетног одбора у вези ЈЗУ Апотека Фоча Фоча

13. Закључак – Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде

14. Закључак – Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17.6.2021. године

15. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије

16. Рјешење о избору члана Комисије за буџет и финансије

17. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

18. Рјешење о избору члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу

19. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за културу

20. Рјешење о избору члана Савјета за културу

Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча 2021 – 2030. године

1. Oдлукa о куповини непокретности у улици Немањиној, у Фочи, означена као к.ч. 1035, уписана у лист н. 650 к.о. Фоча

2. Одлука о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. бр. 339-5, уписана у лист н. 327-3 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

3. Oдлукa о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1 Фоча

4. Закључак – Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју ОФ за период 2020 – 2029.

5. Закључак – Приједлог Стратегија развоја социјалног становања ОФ

5.1. Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју ОФ за период 2020 – 2029.

6. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјерника правобраниоца Фоча за 2020. годину

7. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника правобраниоца Требиње за 2020. годину

8. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2020. годину

9. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2020. годину

10. Закључак – Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

11. Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

12. Закључак – Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.3.2021. године

13. Закључак – Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.4.2021. године

14. Закључак – Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20.5.2021. године

15. Закључак – Текућа питања

16. Рјешење – Савјет за безбједност саобраћаја ОФ

 

1. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину

1. Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2021. годину

2. Закључак – Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

3. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

4. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

5. Закључак – Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

6. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину(1)

7. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

8. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

10. Закључак – Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину(1)

11. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

12. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – истражни органи

13. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – стратешки партнери

14. Закључак – ЈЗУ Апотека Фоча Фоча – Анкетни одбор

15. Закључак – Проширење локације за депонију отпада

16. Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Фоча

17. Рјешење о именовању члана Општинске изборне комисије Фоча

18. Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Фоча

19. Разрјешење ВД секретара Скупштине Општине Фоча

20. Разрјешење ВД начелника Одјељења за општу управу

21. Разрјешење ВД начелника Одјељења за финансије

22. Разрјешење ВД начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

23. Разрјешење ВД начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

24. Разрјешење ВД начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

25. Рјешење о именовању секретара Скупштине Општине Фоча

26. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу

27. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије

28. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

29. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

30. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

31. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

32. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

33. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

34. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

35. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

36. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

37. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

38. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

1. Одлука о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину

2. Буџет Општине Фоча за 2021. годину (Усвојен 31.3.2021. године)

3. Одлука о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину

1. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

2. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину

3. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину

4. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину

5. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора у 2020. године

6. Одлука o утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

7. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину

8. Одлука о платама функционера Општине Фоча

9. Одлука о новчаној накнади одборника и чланова радних ријела Скупштине Општине Фоча

10. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама

11. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Апотека Фоча, Фоча

12. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег вртића Чика Јова Змај Фоча

13. Закључак – Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину

14. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину

15. Закључак – Инспекција за храну и ветеринарска инспекција у 2020. години

16. Закључак – Тржишна инспекција у 2020. години

17. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција у 2020. години

18. Закључак – Водна инспекција у 2020. години

19. Закључак – Комунална полиција у 2020. години

20. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

21. Закључак – Центар за културу и информисање Фоча, Програм рада за 2021. годину

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

23. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Фоча, Програм рада за 2021. годину

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад, Извјештај о раду за 2020. годину

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад, Програм рада за 2021. годину

26. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

27. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча, Програм рада за 2021. годину

28. Закључак – ЈУ Музеј Стара Херцеговина Фоча

29. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Извјештај о раду за 2020. годину

30. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, Програм рада за 2021. годину

31. Закључак – ЈУ Туристичка организација Општине Фоча

1. Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину

2. Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље (Шеста измјена)

3. Одлука о усвајању приједлога РП Индустријска зона Брод на Дрини и измјена дијела РП Брод на Дрини Фоча

4. Одлука о куповини непокретности – земљишта означених као к.ч. бр. 88, 100, 104… к.ч. Фоча

5. Одлука о измјени Одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул Трг ЗАВНОБИХ

6. Одлука о усвајању Платформе за мир

6.1. Платформа за мир

6.2. План активности за имплементацију Платформе за мир 2021 – 2024. године

7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча

8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча

9. Oдлукa о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча

10. Закључак – Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину

11. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Извјештај о раду за 2020

12. Закључак – ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча Програм рада за 2021

13. Закључак – Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

13.1. Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

14. Закључак – Записник са Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 13.1.2021. године

15. Закључак – Записник са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године

16. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Апотека Фоча – Снежана Малиш оставка

17. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Апотека Фоча – Митровић Горанка

18. Рјешење о утврђивању Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине

19. Рјешење o избору чланова Комисије за статутарна питања и прописе Фоча

20. Рјешење o избору чланова Комисије за буџет и финансије

21. Рјешење o избору чланова Комисије за мјесне заједнице

22. Рјешење o избору чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа

23. Рјешење o избору чланова Комисије за награде и признања

24. Рјешење o избору чланова Комисије за вјерска питања

25. Рјешење o избору чланова Комисије за питања младих

26. Рјешење o избору чланова Комисије за праћење статуса пензионера

27. Рјешење o избору чланова Одбора за кодекс понашања

28. Рјешење o избору чланова Одбора за друштвени надзор и представке

29. Рјешење o избору чланова Одбора за равноправност полова

30. Рјешење o избору чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу

31. Рјешење o избору чланова Одбора за здравље

32. Рјешење o избору чланова Савјета за спорт

33. Рјешење o избору чланова Савјета за културу

34. Рјешење o избору чланова Савјета потрошача

35. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча

36. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча

37. Рјешење о именовању Комисије за за спровођење поступка јавног надметања у располагању непокретностима у своји Општине Фоча

38. Рјешење о утврђивању Листе за чланове комисија за спровођење јавног конкурса

1. Закључак – Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

2. Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

3. Рјешење о избору Радног предсједништва Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча

4. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање

5. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за статутарна питања и прописе

6. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за буџет и финансије

7. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за мјесне заједнице

8. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за заштиту околине, клултурног и природног наслијеђа

9. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за награде и признања

10. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за вјерска питања

11. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за питања младих

12. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за праћење статуса пензионера

13. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за кодекс понашања

14. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за друштвени надзор и представке

15. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за равноправност полова

16. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу

17. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за здравље

18. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за спорт

19. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за културу

20. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета потрошача

21. Рјешење o избору чланова Комисије за избор и именовање

22. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине Општине Фоча

23. Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине Општине Фоча

24. Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника Општине Фоча

25. Рјешење o избору чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања

26. Рјешење о избору предсједника Скупштине Општине Фоча

27. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине Општине Фоча

28. Рјешење о избору замјеника Начелника Општине Фоча

29. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине Општине Фоча

30. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу

31. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије

32. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

33. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

34. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

35. Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча

36. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

37. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије

38. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

39. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

40. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

41. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине Општине Фоча

42. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника ОФ

дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

Toggle Content
Show All Collapse

1. Одлука о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности

2. Одлука о првој емисији обвезница Општине Фоча јавном понудом

3. Одлука о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине Фоча

4. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште правобраниоца Фоча за 2019. годину

5. Закључак – Извјештај Правобраниоца РС – Сједиште правобраниоца Требиње за 2019. годину

6. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2019. годину

7. Закључак – Програм рада ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

8. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2019. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2019. годину

10. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину

11. Закључак – Записник са 38. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године

12. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу – Зоран Ћосовић

13. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу – Душанка Станковић

1. Одлука о утрошку нераспоређеног суфицита из 2019. године.

2. Одлука о ослобађању плаћања закупнине…

3. Одлука – Просјечне јединичне цијене радова КДЈИ

4. Одлука о висини накнаде за трошкове уређењa ГГЗ

5. Одлука о таксама за ватрогаство

6. Одлука о расписивању ЈЛ за продају стана у Сарајеву

7. Одлука о усвајању ИД РП Брод на Дрини

8. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и ГЗ

9. Одлука о ИД Одлуке о заштити изворишта Лучка врела

10. Одлука о ИД Одлуке о кућном реду

11. Одлука о И Одлуке о изради Стратегије за локалне путеве

12. Закључак – Стратегија развоја локалних путева

13. Закључак – Извјештај o потрошњи буџетске резерве у 2019.

14. Закључак – Здравствено – санитарна инспекција 2019.

15. Закључак – Тржишна инспекција 2019.

16. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција 2019.

17. Закључак – Водна инспекција 2019.

18. Закључак – Комунална полиција 2019.

19. Закључак – ЦКИ Извјештај о раду за 2019.

20. Закључак – ЦКИ Програм рада за 2020.

21. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Извјештај о раду за 2019.

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Програм рада за 2020.

23. Закључак – ЈЗУ Апотека за 2020.

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Извјештај о раду за 2019.

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Програм рада за 2020.

26. Закључак – ЈУ Музеј СХ Извјештај о раду за 2019.

27. Закључак – ЈУ Музеј СХ Програм рада за 2020.

28. Закључак – ЈУ ТООФ Извјештај о раду за 2019.

29. Закључак – ЈУ ТООФ Програм рада за 2020.

30. Закључак – Записник са 37. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета ОФ за 2019. годину

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019 ГОДИНУ

Sl.gl.Opstine Foca 4 – 05.06.2020

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Фоча

 2. Одлука о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне Брод на Дрини Фоча и измјени дијела Регулационог плана Брод на Дрини Фоча

3. Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

4. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

5. Програм уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

6. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

7. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

8. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча у 2019. години

10. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

11. Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

12. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину

13. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

14. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Закључак – Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

16. Закључак – Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2019. години

17. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

18. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2019. годину

19. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2019. годину

20. Закључак – Записник са 36. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча