Opština Foča se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH) i dio je entiteta Republike Srpske. Sa površinom od 1.115 km² opština Foča spada u red najvećih opština u RS i BiH. Istočna i južna granica opštine predstavljaju ujedno i granicu sa Crnom Gorom, na sjeveroistoku opština graniči sa opštinom Čajniče, na sjeveru sa opštinama Foča/Ustikolina i Goražde u Federaciji BiH (FBiH), na zapadu sa opštinom Kalinovik i na jugozapadu sa opštinom Gacko.
Opština Foča je sa ostalim dijelovima BiH povezana magistralnim putevima M20 (Gacko – Foča – Ustiprača) i M18 (Sarajevo – Foča – Nikšić). Foča je smještena na nadmorskoj visini između 400 m (kanjonske doline, riječne kotline i polja) i 2.386 m (planinska bila i površi). S obzirom na karakter reljefa, na području opštine je uglavnom zastupljena planinska klima, dok u samoj dolini rijeke Drine vlada umjereno-kontinentalna klima.
Najveći dio opštine pokriva šumsko (76.702 ha) i poljoprivredno (30.901 ha) zemljište. Treba pomenuti i velike količine površinskih voda, te bogatstvo u mineralnim sirovinama i uglju.
Na području opštine nalazi se Nacionalni park „Sutjeska“ sa prašumom Perućica, planine Zelengora i Maglić, kanjon rijeke Tare koji ova opština dijeli sa susjednim crnogorskim opštinama, niz jezera bogatih ribom, te značajni prirodni rezervati (rariteti, endemi, parkovi i sl).

Fočanska biblioteka je jedna od osam matičnih biblioteka u RS. Raspolaže sa fondom od 62000 naslova.