Гордан Дракул

Емаил

Telefon

Рођен је 03.09.1965. године од оца Радомира и мајке Данице. Завршио је Пољоприведни факултет у Сарајеву 1991. године. Запослен је у општини Фоча од априла 1996. године.
Стално настањен у Копиловима. Ожењен, отац двоје малољетне дјеце.

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

Опис послова Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију
1) координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
2) координација рада са другим организационим јединицама у Општинској управи општине,
3) вођење управног поступка, доношење рјешења и закључака, издавање прекршајних налога, подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка,
4) врши послове инспекцијског надзора из надлежности Општине над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката у законом утврђеним обласима,
5) врши инспекцијски надзор у области тржишне инспекције,
6) врши инспекцијски надзор у области урбанистичко – грађевинске инспекције,
7) врши инспекцијски надзор у области саобраћајне инспекције,
8) врши инспекцијски надзор здравствене заштите,
9) врши инспекцијски надзор хране и ветеринарске инспекције,
10) врши инспекцијски надзор из области заштите животне средине, области загађења вода, ваздуха, контролу буке и сл.,
11) врши послове комуналне полиције,
12) припрема и обрада материјала за Скупштину општине и Начелника општине,
13) комуникација са јавношћу, у складу са овлашћењима,
14) израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења,
15) израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења,
16) и други послови на основу законских овлаштења.

Одељење за инспекцијске послове

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

На који начин се могу прењети кућни љубимци у земље ЕУ?
Пренос кућних љубимаца у земље ЕУ подлијеже посебном режиму, утврђеном ветеринарским прописима који су усклађени са одредбама ЕУ. Пренос је могућ само на граничном прелазу гдје постоји ветеринарска инспекција. Кућне љубимце које преноси власник мора пратити одређена исправа – ветеринарски цертификат, којег издаје Канцеларија за ветеринарство БиХ, а овјерава надлежна ветеринарска инспекција, при чему пси и мачке морају бити означени и микрочиповани.

Коме се грађани могу обратити када је у питању накнада штете проистекле усљед провођења мјера у циљу сузбијања заразних болести животиња?

Законом о ветеринарству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 42/08 и 06/12) у члану 41. прописано је да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обезбјеђује власнику животиња накнаду за животиње које су биле убијене или заклане, као и за предмете и сировине који су били оштећени, покварени или уништени приликом реализације одређених мјера за сузбијање заразних болести.

Накнада се може остварити само у случајевима када је избијање заразне болести или сумње на заразну болест одмах пријављено, када је обављено обавезно превентивно вакцинисање у одређеним временским периодима, као и дијагностичко и друго испитивање животиња, ако су примијењене и све друге прописане и одређене мјере за спречавање и сузбијање болести и ако власник уплати накнаду за пружање ветеринарских услуга. О висини надокнаде одлучује Министарство на основу извјештаја комисије за процјену штете, коју формира Министарство.

Који је поступак око раздужења ушних маркица говеда кад престане влаништво над животињом?

Поступак је следећи код различитих могућности:

1. Продаја животиње (говече):

Продати пасош од животиње новом власнику који ће се обратити надлежној Ветеринарској станици за даљи поступак.

2. Клање животиње (говече) у спопственој режији:

Однијети пасош и скинути маркицу од заклане животиње у надлежну Ветеринарску станицу на даљи поступак.

3. Угинуће животиње:

Однијети пасош и скинути ушну маркицу од угинуле животиње у надлежну Ветеринарску станицу на даљи поступак.

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Колико често се врши систематска дератизација и ко сноси трошкове извођења?
Чланом 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник Републике Српске“, број: 14/10) прописано је да се општа систематска дератизација, као општа мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, спроводи најмање два пута годишње у свим насељеним мјестима, као прољећна и јесења дератизација.

Надлежни орган локалне самоуправе сноси трошкове спровођења систематске дератизације на одређеним јавним мјестима, а лица која обављају пословну дјелатност и власници приватних посједа сносе трошкове дератизације за своје објекте.

Која документација је потребна за издавање Спроводнице за пренос умрлог лица?
Пренос умрлог лица на територији Републике или из Републике Српске у иностранство, обавља се уз Спроводницу за пренос умрлих лица коју издаје надлежни орган локалне самоуправе.

За издавање спроводнице за пренос умрлог лица потребно је:

Захтјев за пренос умрлог лица (подносе чланови уже породице умрлог лица),
Доказ о узроку смрти (налаз надлежног доктора медицине),
Извод из матичне књиге умрлих.

ИНСЕПКЦИЈА ЗА ХРАНУ

За коју храну није потребно наводити рок употребе?

Према Правилнику о декларисању хране („Службени гласник Републике Српске”, број: 82/10) навођење рока употребе није обавезно за:

– свјеже воће и поврће,

– пића која садрже 10 вол % и више алкохола,

– вина, ликерска вина, пјенушава вина, ароматизована вина и сличне производе добијене од разних врста воћа осим од грожђа,

-пекарске производе и колаче који се због свог састава и намјене употребљавају у року од 24 сата од момента производње,

– сирће,

– шећер у чврстом облику,

– производи добијени искључиво од ароматизованог, односно обогаћеног шећера,

– жвакаће гуме и слични производи за жвакање,

– појединачна паковања сладоледа.

Који подаци морају бити назначени на декларацији прехрамбених производа?

Декларација мора бити означена на једном од службених језика и писама који су у употреби у Републици Српској и мора бити лако уочљива, јасна и читка. Декларација обавезно мора садржавати сљедеће податке:

а) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има,

б) назив (име) и пуну адресу произвођача или оног ко храну пакује,

в) рок трајања,

г) нето количину (маса или запремина) производа,

д) услове чувања хране и упутство за употребу гдје је то потребно,

ђ) листу састојака хране,

е) за модификована својства производа, саставне дијелове и додатке, као и поступак којим је то остварено, уколико храна има таква својства и

ж) за увозне производе, поред назива произвођача, име и адресу увозника и земља поријекла хране.

Декларисање хране детаљније је прописано Правилником о декларисању хране („Службени гласник Републике Српске”, број: 82/10).

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

Ко је надлежан за уништавање коровске биљке амброзије?
Мјере уклањања и уништавања коровске биљке амброзије дужни су проводити власници, посједници и корисници земљишта, овлаштена лица за одржавање јавних саобраћајница, овлаштена лица за управљање јавним површинама, водотоцима, каналима и закупопримци земљишта

Како остварити новчани подстицај за одређену пољопривредну производњу?
Министарство пољопривреде сваке године доноси Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у коме су прецизно дефинисани услови које морају испутавати правна и физичка лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник, као и потребна документа и обрасци.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Који орган управе издаје одобрење за прикључак на јавни пут?
За прикључак на локални пут и за прикључак на градску саобраћајницу (ако није саставни дио магистралног или регионалног пута) надлежно је Одјељење за урбанизам Општине Фоча, а за прикључак на магистрални и регионални пут надлежни су Јавни путеви Републике Српске.

Који поступак и који орган издаје лиценцу за превозника и за возило у јавном превозу робе и путника?
Одговарајућа лиценца се издаје у Одјељењу за привреду Општинеи то лиценца „Б“за превоз лица на територији локалне заједнице, лиценца „Ц“за превоз ствари унутар Републике, лиценца „Д“за такси превоз, лиценца „Е“за властите потребе, а лиценца „А“за превоз лица у међународном саобраћају у Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

У којимобјектима је обавезно посједовање рјешења/одобрења локалне управе за обављање дјелатности, кад се имају у виду одредбе Закона о привредним друштвима?

Имајући у виду одредбе специјалних закона као што су Закон о трговини (члан 5.) и Закон о угоститељству (члан 6.), прописано је обавезно прибављање одобрења за сва правна лица која обављају дјелатност трговине и угоститељства, као и у другим случајевима када је то предвиђено специјалним материјалним прописом.

На који начин могу да заштитим своја права као потрошач у случају недостатка на купљеном производу или извршеној услузи ?

Законом о заштити потрошача Републике Српске (члан 25. став 2.) прописано је да потрошач има право да поднесе рекламацију у писаном облику, у случају недостатка на производу или услузи, погрешно зарачунате цијене и других недостатака.

У складу са чланом 26. став 2. поменутог закона ако је недостатак видљив потрошач је обавезан свој захтјев доставити у писаној форми у року од осам дана од дана преузимања производа или обављене услуге. Ако трговац не оспорава недостатак, дужан је у складу са чланом 28. Закона о заштити потрошача у Републици Српској без одгађања да удовољи захтјеву потрошача, а уколико оспорава недостатак дужан је да потрошачу одговори у писаној форми у року од осам дана од дана пријема захтјева. Потрошач је дужан да уз захтјев достави копију рачуна.

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Да ли објекти, изграђени без грађевинске дозволе се могу легализовати и под којим условима?
По Закону о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник РС“, број: 40/13) бесправно изграђени објекти или дијелови објекта се могу легализовати, то јест накнадно добити локацијске услове, одобрење за грађење и употребну дозволу, под условима дефинисаним у овом Закону.

Рјешење о накнадном издавању грађевинске дозволе и употребне дозволе доноси се на основу:

а) доказа о власништву,

б) геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта и катастарског плана,

в) два примјерка изведеног стања за легализацију (архитектонска фаза),

г) записника о извршеном вјештачењу о техничкој исправности, механичкој отпорности, стабилности објекта,

д) докази о плаћеним трошковима поступка обрачунатих по овом Закону.

Захтјев за легализацију се подноси у року од двије године рачунајући од дана ступања на снагу овог Закона (16.05.2013. године).

Колико сусједни објекат мора бити удаљен од мог објекта или земљишта?
Питање удаљености објекта не рјешава Закон, већ се рјешава одлуком градске Скупштине као просторно-планском докуматацијом.

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

Ко врши надзор над извођењем музичких садржаја у угоститељским објектима, односно ко је надлежан за буку у угоститељским објектима?
За извођење музичких садржаја у угоститељским објектима у току прописаног радног времена, надлежна је еколошка инспекција у складу са Одлуком Скупштине Општине Фоча.

Да ли је за одређену дјелатност у области градње потребна еколошка дозвола?
Објекти и постројења за које је потребна еколошка дозвола регулисано је Уредбом о постројењима која могу бити пуштена у рад уколико имају еколошку дозволу („Сл. гласник Републике Српске“, број: 7/06).

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Да ли комунална полиција обавља и послове приватне природе, или само третира питања из домена јавних површина?
У складу са чланом 9. Закона о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, број: 28/13), комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа из области које искључиво третирају правилно коришћење јавних површина, а што се тиче приватних површина – имовине то је у ингеренцији рјешавања надлежних судова.

Због чега се сваке године траже нови локацијски услови за кориштење јавних површина (љетне – зимске баште) или за киоске?
Локацијски услови се издају за сваку сезону – годину, јер се ради о привременом кориштењу јавних површина (љетне – зимске баште) и о привременим објектима (киосцима), а све скупа има континуирано промјенљиви карактер. Прописе из ове области доноси локална заједница, чији су ослонац прописи Републике Српске.