Зоран Ћосовић

Емаил: uprava@opstinafoca.rs.ba


Тел: 058/210-558


Факс: 058/213-452


 

Одјељења за општу управу обављају се стручни и управни послови који се односе на:
грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), вођење матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих и књига држављана, бирачке спискове, послове пријемне канцеларије (писарница), архиве, инфо-пулта, овјере потписа, преписа и рукописа, организација рада мјесних канцеларија и надзор над њиховим радом, издавање увјерења из јавних регистара (матичних књига), као и нормативно-правни послови (припрема нацрта одлука и других аката из надлежности Одјељења, послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења и други послови управе који нису у надлежности других одјељења Градске управе.

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења:

У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара
Одсјек за повратнике и расељена лица

У Одјељењу за општу управу обављају се следећи послови:

координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
координација рада са другим организационим јединицама у Општинској управи општине,
стручни и управни послови из области грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.),
послови мјесних канцеларија,
стручни и управни послови из области борачко – инвалидске заштите,
послови војних евиденција,
послови Пријемне канцеларије, писарнице (пријем, отпрема и достава поште) и архива Општинске управе Општине,
послови људских ресурса, провођење поступка за пријем у радни однос у Општинску управу Општине, персонални послови и сл.,
послови цивилне заштите, заштите од пожара и заштите на раду,
послови за повратнике и расељена лица,
овјера потписа, преписа, фотокопија и рукописа,
обавља стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине општине, Комисија и других радних тијела Скупштине општине,
припрема материјале за сједнице Скупштине општине и њених радних тијела, стара се о њиховој достави,
поступак укњижбе општинске имовине,
припрема и обрада материјала за Начелника општине и Скупштину општине,
припрема и израда нацрта општих и појединачних аката које доноси Начелник општине из дјелокруга рада овог Одјељења,
издаје увјерења из јавних регистара,
обавља стручно – техничке послове за потребе Одбора за жалбе,
пружање свих неопходних информација и услуга које пружа Општинска управа,
послови на континуираном унапређењу и одржавању информационог система Општинске управе,
послови администратора система управљања квалитетом,
послови одржавања и унапређивања званичне интернет презентације Општине и други послови везани за примјену информационих технологија, опрему и програме,
нормативно правни послови за потребе Одјељења,
технички, помоћни и други послови који се односе на возаче, одржавање чистоће и физичко обезбјеђење објеката и сл.,
давање стручног мишљења у складу са важећом законском регулативом,
израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења,
пружање информација у пријемном шалтеру Одјељења,
рад са странкама,
израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења и
Одјељење обавља и друге послове – по налогу Начелника општине.

04.02. Увјерења из службене евиденције-општа управа
 
 
04.03. Редован упис у матичну књигу рођених
 
 
 
04.04. Пријава намјере за ступање у брак и редован уписи у матичну књигу вјенчаних
 
 
 
04.05. Редован упис у матичну књигу умрлих
 
 
04.06. Редован упис у матичну књигу држављана (за дјецу рођену изван РС, у Федерацији БиХ и иностранству, ако један од родитеља има државанствао РС и пребивалиште у општини Фоча)
04.07.  Потврда о животу
 
04.07. Потврда о животу
04.08.  Oвјере
 
04.08. Oвјере
04.09.  Изјаве (о промјени презимена након престанка или развода брака/признању очинства/националности/вјероисповјести)
 
04.09. Изјаве (о промјени презимена након престанка или развода брака/признању очинства/националности/вјероисповјести)
04.11.  Исправка погрешно уписаних чињеница у матичним књигама
 
04.11. Исправка погрешно уписаних чињеница у матичним књигама
04.12.  Накнадни упис у матичну књигу рођених (за лица која су рођена на подручју општине Фоча, али из неког разлога нису уписана у матичну књигу рођених)
 
04.12. Накнадни упис у матичну књигу рођених (за лица која су рођена на подручју општине Фоча, али из неког разлога нису уписана у матичну књигу рођених)
04.13.  Накнадни упис у матичну књигу вјенчаних
 
04.13. Накнадни упис у матичну књигу вјенчаних
04.14.  Накнадни упис у матичну књигу умрлих
 
04.14. Накнадни упис у матичну књигу умрлих
04.15.  Накнадни упис у матичну књигу држављана (упис у КД РС држављана ФБиХ)
 
04.15. Накнадни упис у матичну књигу држављана (упис у КД РС држављана ФБиХ)
04.16.  Промјена ентитетског држављанства
 
04.16. Промјена ентитетског држављанства
04.17.  Промјена личног имена и/или презимена
 
04.17. Промјена личног имена и/или презимена
04.18.  Поништење погрешно извршеног уписа у матичне књиге
 
04.18. Поништење погрешно извршеног уписа у матичне књиге
04.19.  Одобрење за закључење брака по пуномоћнику
 
04.19. Одобрење за закључење брака по пуномоћнику
04.20.  Накнадни упис у матичну књигу рођених по основу поријекла (ако је дијете рођено у инсотранству прије 01.01.1991. године, а родитељи у вријеме рођења дјетета имали пријављено пребивалиште у општини Фоча)
 
04.20. Накнадни упис у матичну књигу рођених по основу поријекла (ако је дијете рођено у инсотранству прије 01.01.1991. године, а родитељи у вријеме рођења дјетета имали пријављено пребивалиште у општини Фоча)
04.21.  Накнадни упис у матичну књигу рођених по основу пребивалишта
 
04.21. Накнадни упис у матичну књигу рођених по основу пребивалишта
04.22.  Стицање држављанства прирођењем
 
04.22. Стицање држављанства прирођењем
04.23.  Стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства на основу Уговора о двојном држављанству између БиХ и СРЈ
 
04.23. Стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства на основу Уговора о двојном држављанству између БиХ и СРЈ
04.24.  Стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства на основу Уговора о двојном држављанству између БиХ и РХ
 
04.24. Стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства на основу Уговора о двојном држављанству између БиХ и РХ
04.25.  Стицање држављанства БиХ-РС на основу члана 38. Закона о држављанству БиХ и члана 38. и 39. Закона о држављанству РС
 
04.25. Стицање држављанства БиХ-РС на основу члана 38. Закона о држављанству БиХ и члана 38. и 39. Закона о држављанству РС
04.26.  Признавање права на породичну инвалиднину
 
04.26. Признавање права на породичну инвалиднину
04.27.  Признавање права на борачки додатак
 
04.27. Признавање права на борачки додатак
 
04.28.  Признавање статуса борца и разврставање у одређену категорију
 
04.28. Признавање статуса борца и разврставање у одређену категорију
04.29.  Новчана накнада одликованом борцу
 
04.29. Новчана накнада одликованом борцу
04.30.  Новчана накнада породици одликованог борца
 
04.30. Новчана накнада породици одликованог борца
04.31.  Накнада трошкова изградње надгробног споменика
 
04.31. Накнада трошкова изградње надгробног споменика
04.32.  Бањско-климатско лијечење породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
 
04.32. Бањско-климатско лијечење породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
04.33.  Посебно мјесечно примање
 
04.33. Посебно мјесечно примање
04.34.  Увјерења из службене евиденције – област борачко-инвалидске заштите
 
04.34. Увјерења из службене евиденције – област борачко-инвалидске заштите
04.35.  Признавање статуса члана породице умрлог ратног војног инвалида
 
04.35. Признавање статуса члана породице умрлог ратног војног инвалида
04.36.  Признавање статуса члана породице погинулог борца
 
04.36. Признавање статуса члана породице погинулог борца
04.37.  Признавање права на здравствену заштиту породице погинулог борца и ратног војног инвалида
 
04.37. Признавање права на здравствену заштиту породице погинулог борца и ратног војног инвалида
04.38.  Признавање статуса ратног војног инвалида
 
04.38. Признавање статуса ратног војног инвалида
04.39.  Излазак на првостепену љекарску комисију у случају погоршања здравственог стања
 
04.39. Излазак на првостепену љекарску комисију у случају погоршања здравственог стања
04.40.  Једнократне помоћи у сврху набавке лијекова-лијечења
 
04.40. Једнократне помоћи у сврху набавке лијекова-лијечења
04.41.  Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
 
04.41. Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
04.42.  Потврда о својству ратног војног инвалида ради повластице приликом увоза путничког моторног возила
 
04.42. Потврда о својству ратног војног инвалида ради повластице приликом увоза путничког моторног возила
04.43.  Увјерења из војне евиденције
 
04.43. Увјерења из војне евиденције
04.48.  Пријава војних обвезника
 
04.48. Пријава војних обвезника
04.49.  Прибављање медицинске документације, односно налаза, оцјена и мишљења НВЉК (ниже војно-љекарске комисије)
 
04.49. Прибављање медицинске документације, односно налаза, оцјена и мишљења НВЉК (ниже војно-љекарске комисије)
 

 

04.50. Увјерење о условности стамбене јединице

 

 
04.51. Увјерење о оствареном повратку
04.52. Поништење ненадлежно извршеног уписа у матичне књиге

Циљ успоставе Центра је да, повећањем нивоа услуга грађанима, убрзањем и смањењем сложености процедура и уз брзу и ефикасну услугу, грађани на једном мјесту, у најкраћем могућем року ријеше захтјев упућен Градској административној служби. У склопу Центра инсталиран је шалтер поште, тако да грађани могу на лицу мјеста извршти неопходне новчане уплате (таксе и др), везане за рјешавање захтјева и остваривање права. На посебно одређеним мјестима у Центру, грађанима су на раполагању и сви водичи кроз Градску административну службу, као и обрасци који су им потребни за остваривање права.

Надлежности Центра за услуге грађанима су:
Издавање извода из матичних књига грађана и други послови везани за матичне књига
Евиденција и издавање радних књижица
Пружање грађанима расположивих информација о функционисању Градске административне службе и других расположивих информација у вези Града
Пријем захтјева за приступ информацијама које су у посједу Града у складу са Законом о слободи приступа информацијама
Овјера потписа, преписа и рукописа
Пријем поднесака грађана и друге послове пријемне канцеларије
Издавање увјерења из јавних регистара
Пружање правне помоћи грађанима

Одељење за општу управу

На који начин могу отворити нову радну књижицу?

За отварање радне књижице потребна су сљедећа документа:
– попуњен захтјев за отварање радне књижице (захтјев можете набавити у књижари),
– празна радна књижица (радна књижица се може набавити у књижари или шалтеру поште),
– овјерена копија дипломе о завршеној школи,
– овјерена копија личне карте подносиоца захтјева,

Радна књижица је изгубљена на који начин се отвара нова?

– Изгубљену радну књижицу је потребно прогласити неважећом (попуњено обавјештење о изгубљеној радној књижици се предаје на шалтерима поште).
– попуњен захтјев за отварање радне књижице (захтјев можете набавити у књижари),
– празна радна књижица (радна књижица се може набавити у књижари или шалтеру поште),
– овјерена копија дипломе о завршеној школи,
– овјерена копија личне карте подносиоца захтјева,
– потврда поште да је радна књижица проглашена неважећом,
– одговарајућа општинска административна такса

Како овјерити потврду о животу ради регулисања пензије?

– Странка мора лично доћи са одговарајућим идентификационим документом (лична карта, пасош).
– Уколико се странка налази у болници или је непокретана онда је потребно обратити се службенику на шалтеру у Центру за услуге грађанима Административне службе Општине, ради изласка службеника на терен. Превоза на терет обезбјеђују странке.
– За овјеру потврде о живот ради регулисања иностраних пензија плаћа се одговарајућа општинска административна такса.

Шта је потребно да извршим овјеру копије документа?

Потребан је:
– оргинални документ или овјерена фотокопија документа који се овјерава,
– копија документа коју је потребно овјерити,
– одговарајућа општинска административна такса.

Како извршити пријаву вјенчања?

Обратити се на шалтер матичне службе у Центра за услуге грађанима Административне службе општине Фоче ради дефинисања датума и мјеста вјенчања.

Од докумената је потребно:
– изводи из матичне књига рођених будућих маладенаца,
– потврда о слободном брачном стању из мјеста рођења,
– копија личнних карата будућих младенаца,
– подаци и копије личних карата за свједоке (кумова),

Како промијенити лично име?

Потребна документа:
– захтјева за промијену личног имена (Центар за услуге грађанима),
– оргинални извод из матичне кљиге рођених,
– оргинални извод из матичне кљиге вјенчаних (за лица у браку),
– потврда о пребивалишту (МУП Републике Српске),
– увјерење да се не води кривични поступак (надлежни суд),
– увјерење да је странка измирила пореске обавезе (Пореска управа Републике Српске),
– овјерена копија личне карте,
– одговарајућа општинска административна такса.

Како уписати у матичне књиге рођених дијете рођено у иностранство, а чији један родитељ има држављаство БиХ и уписан је у матичне књиге и КД у Фочи?

Потребна документа:
– захтјев за упис (Центар за услуге грађанима),
– међународни родни лист из земље рођења дјетета или оргинал родног лист дјетата из земље рођена уз превод овлаштеног судског преводиоца,
– сагласност другог родитења,
– увјерење да дијете није уписано у МКР по другом родитељу (само ако су оба родитеља држављани БиХ) ,
– овјерене фотокопије личних карата родитеља,
– одговарајућа општинска административна такса.

Како добити копију документа из архиве Административне службе Општине Фоче?

Потребно је на шалтеру протокола у Центру за услуге грађанима Административне службе Општине Фоче предати:

– захтјев за издавање копије документа из градске архиве са тачним подацима о траженом документу (врста документа, број документа, година издавања, име на кога се документ односи и сл.).
– и одговарајућа општинска административна такса.

Држављанин сам БиХ и Републике Српске а нисам рођен у БиХ, како се уписати у матичну књигу рођених?

Потребно је:
– захтјев за упис у матичну књигу рођених (Центар за услуге грађанима),
– оргинални извод из матичне књиге рођених из мјеста рођења,
– копија идентификационог документа (лична карта, пасош),
– одговарајућа општинска административна такса.

Одељење за борачко-инвалидску заштиту

1.Рјешавање по захтјевима за признавање права на породичну инвалиднину, личну цивилну инвалиднину и породичну цивилну инвалиднину

1.1.накнада за изградњу надгробног споменика погинулом борцу
1.2.стамбена проблематика
1.3.издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следечу документацију:
-увјерење о околностима страдања
-извод из матичне књиге умрлих
-извод из матичне књиге вјенчаних(за супруге страдалих бораца)
-извод из матичне књиге рођених(за дјецу погинулих бораца)

2.Рјешавање по захтјевима за признавање права на личну инвалиднину

2.1.стицање својства РВИ
2.2.погоршање здравственог стања
2.3.стамбена проблематика
2.4.издавање ујерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:
-увјерење о околностима рањавања, односно обољевања
-лична карта
-родни лист
-медицинска документација из периода рањавања, односно обољења као и налази из каснијег
периода а односе се на рањавање, односно обољење

3.Рјешавање по захтјевима за признавање права демобилисаних бораца

3.1.Категоризација
3.2.Брачки додатак (на годишњем, односно на мјесечном нивоу)
3.3.Новчана накнада по основу одликовања за војне заслуге
3.4.Издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:
-увјерење о учешћу у ОСЈ, односно ВРС
-лична карта

4.Рјешавање по захтјевима за признавање права на здравствену заштиту

4.1.остваривање права на здравствену заштиту
4.2.једнократна новчана помоћ у сврху здравствене заштите

Уз захтјев је потребно прилозити следећу документацију:
-увјерење од Фонда ПИО да није корисник пензије
-увјерење од Пореске управе да није порески обавезник
-кућна листа
-здравствена књижица

5.Евиденција војних обавезника

5.1.Вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу
5.2.Издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно прилозити следећу документацију:
-овјерена копија војне књижице
-остали документи који указују на спорно учешће у рату

Увјерења се издају на основу писменог и усменог захтјева, а на основу евиденције које води ово одјељење преузето од Министарства одбране.

Поступак се води по процесном закону(Закон о општем управном поступку)И материјаном закону(Закон о правима бораца И ратних војних инвалида и Закона о цивилним жртвама рата).

Поступак се покреће подношењем захтјева путем центра за услуге грађанима који је у саставу Одјељења за општу управу.

У напријед наведеним захтјевима се одговор доставља појединачним управним актом, рјешењем, закључком и увјерењем.