Привреда вијести

Бранка Саламадија

Емаил: privreda@opstinafoca.rs.ba


Телефон: 058/210-914


Факс: 058/210-914


 

Одјељење за привреду

Послови Општинске управе Општине организују се у оквиру пет одјељења, уз поштовање следећих начела:
1. обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће унутрашње организационе јединице,
2. законитог и благовременог одлучивања о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
3. стручног, рационалног и одговорног обављања послова и остваривања задатих циљева рада запослених и именованих лица,
4. ефикасног руковођења организационим јединицама и сталног надзора над обављањем послова и
5. обезбјеђења јавности рада органа Општине Фоча.

Члан 4.
1. Одјељења у саставу Општинске управе Општине, су:
1. Одјељење за општу управу,
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
3. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
4. Одјељење за финансије,
5. Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију.

Члан 5.
1. Одјељење за општу управу организује се по одсјецима, и то:
1. Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара и
2. Одсјек за повратнике и расељена лица.

2. У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности организује се Одсјек за пољопривреду.

У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности обављају се следећи послови:
1. координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
2. координација рада са другим организационим јединицама у Општинској управи општине,
3. студијски и аналитички послови из области привреде и пољопривреде,
4. послови на идентификацији стратешких циљева и стратешких пројеката,
5. послови на припреми, кандидовању и праћењу реализације пројеката од значаја за интегрисани локални развој Општине, полазећи од циљева и активности усвојених у стратешким документима развоја Општине,
6. послови на обезбјеђењу услова за развој и унапређење угоститељства, домаће радиности и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности,
7. послови на обезбјеђењу услова за развој туризма, туристичких мјеста, спортско – рекреативних и других дјелатности које диприносе развоју туризма, као и услова за организовање туристичко – информативне и пропагандне дјелатности,
8. обезбјеђује организацију и начин обављања јавног и ауто – такси превоза који се обавља на територији Општине,
9. организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области спорта и културе од значаја за Општину и развој спортског и културно – умјетничког аматеризма у Општини,
10. обавља послове на побољшању улоге и статуса младих на подручју Општине, те у том смислу доноси и реализује документе који доприносе стварању услова за омладинско организовање и бригу о омладини,
11. обезбјеђује координацију активности органа, установа и других институција у области друштвене бриге о дјеци,
12. прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на подручју Општине,
13. послови на праћењу и помагању рада социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности,
14. послови на одржавању и коришћењу спортских и рекреативних објеката,
15. послови на повећању квантитета и квалитета рада са младим спортским талентима,
16. послови на обезбјеђењу услова за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Општину,
17. послови који се односе на заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта,
18. послови на одређивању водопривредних услова и издавање водопривредних сагласности и дозвола за објекте и радове одређене законом
19. послови на издавању пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
20. координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Општина, у складу са надлежностима Одјељења
21. учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Општине,
22. нормативно правни послови за потребе Одјељења,
23. израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења,
24. израда програма рада и извјештаја о раду овог Одјељења,
25. технички, помоћни и други послови који се односе на физичко обезбјеђење и одржавање чистоће спортских и рекреативних објеката и сл. и,
26. Одјељење обавља и друге послове по налогу Начелника општине.

05.02. Измјена рјешења о регистрацији предузетника

05.02. Измјена рјешења о регистрацији предузетника

05.03. Привремени/трајни престанак обављања дјелатности

05.03. Привремени/трајни престанак обављања дјелатности

05.05. Обављање предузетничке дјелатности ван пословних просторија

05.05. Обављање предузетничке дјелатности ван пословних просторија
05.06. Регистрација заједничке радње
05.06. Регистрација заједничке радње
05.07. Регистрација издвојеног пословног простора
05.07. Регистрација издвојеног пословног простора
05.08. Јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају и такси превоз
05.08. Јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају и такси превоз
05.10. Лиценца за такси превозника
05.10. Лиценца за такси превозника
05.11. Легитимација за возаче такси возила
05.11. Легитимација за возаче такси возила
05.12. Превоз за властите потребе
05.12. Превоз за властите потребе
05.13. Категоризација угоститељских објеката
05.13. Категоризација угоститељских објеката
05.14. Упис чамаца у регистар и издавање пловидбене дозволе
05.14. Упис чамаца у регистар и издавање пловидбене дозволе
05.15. Продужење пловидбене дозволе
05.15. Продужење пловидбене дозволе
05.16. Овјера књиге домаћих гостију и књиге утисака
05.16. Овјера књиге домаћих гостију и књиге утисака
05.17. Одобрење за продужено радно вријеме
05.17. Одобрење за продужено радно вријеме
05.18. Увјерење о обављању/необављњу предузетничке дјелатности
05.18. Увјерење о обављању/необављњу предузетничке дјелатности
05.19. Општински подстицаји у пољопривреди
05.19. Општински подстицаји у пољопривреди
05.20. Накнада штете од законом заштићене дивљачи
05.20. Накнада штете од законом заштићене дивљачи
05.21. Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта
05.21. Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта
05.22. Накнада штете проузроковане од законом незаштићене дивљачи и грома
05.22. Накнада штете проузроковане од законом незаштићене дивљачи и грома
05.23. Издавање радне књижице
05.23. Издавање радне књижице
05.24. Измјена и допуна података у радној књижици
05.24. Измјена и допуна података у радној књижици
05.25. Издавање дупле радне књижице (у случају губитка)
05.25. Издавање дупле радне књижице (у случају губитка)
05.26. Једнократна помоћ породиљама које немају запослених чланова домаћинства
05.26. Једнократна помоћ породиљама које немају запослених чланова домаћинства

05.27. Накнада за треће и свако следеће рођено дијете

05.27. Накнада за треће и свако следеће рођено дијете

05.28. Једнократне помоћи за вантјелесну оплодњу

05.28. Једнократне помоћи за вантјелесну оплодњу

05.29. Студентске стипендије

05.29. Студентске стипендије

05.30. Увјерење о кориштењу/некориштењу студентске стипендије

05.30. Увјерење о кориштењу/некориштењу студентске стипендије

05.31. Водна сагласност