Branka Salamadija

Email: privreda@opstinafoca.rs.ba


Telefon: 058/210-914


Faks: 058/210-914


 

Odjeljenje za privredu

Poslovi Opštinske uprave Opštine organizuju se u okviru pet odjeljenja, uz poštovanje sledećih načela:
1. objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice,
2. zakonitog i blagovremenog odlučivanja o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,
3. stručnog, racionalnog i odgovornog obavljanja poslova i ostvarivanja zadatih ciljeva rada zaposlenih i imenovanih lica,
4. efikasnog rukovođenja organizacionim jedinicama i stalnog nadzora nad obavljanjem poslova i
5. obezbjeđenja javnosti rada organa Opštine Foča.

Član 4.
1. Odjeljenja u sastavu Opštinske uprave Opštine, su:
1. Odjeljenje za opštu upravu,
2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
3. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,
4. Odjeljenje za finansije,
5. Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

Član 5.
1. Odjeljenje za opštu upravu organizuje se po odsjecima, i to:
1. Odsjek za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i
2. Odsjek za povratnike i raseljena lica.

2. U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti organizuje se Odsjek za poljoprivredu.

U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti obavljaju se sledeći poslovi:
1. koordinacija rada i saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,
2. koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi opštine,
3. studijski i analitički poslovi iz oblasti privrede i poljoprivrede,
4. poslovi na identifikaciji strateških ciljeva i strateških projekata,
5. poslovi na pripremi, kandidovanju i praćenju realizacije projekata od značaja za integrisani lokalni razvoj Opštine, polazeći od ciljeva i aktivnosti usvojenih u strateškim dokumentima razvoja Opštine,
6. poslovi na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje ugostiteljstva, domaće radinosti i trgovine i propisuje radno vrijeme i druge uslove njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi građana u okviru tih djelatnosti,
7. poslovi na obezbjeđenju uslova za razvoj turizma, turističkih mjesta, sportsko – rekreativnih i drugih djelatnosti koje diprinose razvoju turizma, kao i uslova za organizovanje turističko – informativne i propagandne djelatnosti,
8. obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog i auto – taksi prevoza koji se obavlja na teritoriji Opštine,
9. organizuje manifestacije i obilježavanje jubileja u oblasti sporta i kulture od značaja za Opštinu i razvoj sportskog i kulturno – umjetničkog amaterizma u Opštini,
10. obavlja poslove na poboljšanju uloge i statusa mladih na području Opštine, te u tom smislu donosi i realizuje dokumente koji doprinose stvaranju uslova za omladinsko organizovanje i brigu o omladini,
11. obezbjeđuje koordinaciju aktivnosti organa, ustanova i drugih institucija u oblasti društvene brige o djeci,
12. prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na području Opštine,
13. poslovi na praćenju i pomaganju rada socijalno humanitarnih organizacija i građana u obavljanju humanitarne djelatnosti,
14. poslovi na održavanju i korišćenju sportskih i rekreativnih objekata,
15. poslovi na povećanju kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
16. poslovi na obezbjeđenju uslova za organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Opštinu,
17. poslovi koji se odnose na zaštitu, korišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta,
18. poslovi na određivanju vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola za objekte i radove određene zakonom
19. poslovi na izdavanju poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
20. koordinira i prati aktivnosti organizacija i institucija čiji je osnivač Opština, u skladu sa nadležnostima Odjeljenja
21. učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju razvojnih planova Opštine,
22. normativno pravni poslovi za potrebe Odjeljenja,
23. izrada analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odjeljenja,
24. izrada programa rada i izvještaja o radu ovog Odjeljenja,
25. tehnički, pomoćni i drugi poslovi koji se odnose na fizičko obezbjeđenje i održavanje čistoće sportskih i rekreativnih objekata i sl. i,
26. Odjeljenje obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.