Урбанизам вијести

Архива Затвори

Нацрт статегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020. 2029. година

Менсуд Јахић, дипломирани инжењер архитектуре

Емаил:  prostornouredjenjefoca@gmail.com


Тел: 058 210 845


Одјељење за просторно уређење

У Одјељењу за просторно уређење и стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

 • координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
 • координација рада са другим организационим јединицама у Општинској управи општине,
 • праћење стања уређења простора и насеља на својој територији,
 • припрема просторно-планске документације-урбанистички пројекти, регулациони планови, зонинг, планови парцелације и просторни планови из надлежности Општине,
 • припрема општих аката и других одлука из области уређења простора и грађења које доноси Начелник и Скупштина општине,
  издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, у складу са надлежностима прописаним посебним законом,
 • надзор у области грађења и заштита животне средине, у складу са законом,
 • доношење рјешења о еколошкој дозволи, рјешење о уклањању објеката,
 • обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског земљишта на коришћење,
 • утврђивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и заштити,
 • обезбјеђивање услова за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и начин њиховог коришћења и управљања, уређивање начина одлагања комуналног отпада и
 • одређивање подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности,
 • обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и
 • одређивање услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја,
 • праћење стања у простору, прикупљање, сређивање и обрада доступних података и документације из области просторног уређења, у складу са законом,
 • припрема и учествује у изради приједлога општих аката и других одлука из стамбене и комуналне области, које доноси Начелник и Скупштина општине,
 • прописује правила одржавања реда у зградама, одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у зградама,
 • прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем зграда,
 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља Општина, у складу са законом којим је уређено њихово коришћење,
 • послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем комуналних дјелатности укључујући и саобраћај,
 • послови у вези са потребама корисника комуналних услуга (јавна расвјета, одређивање назива улица и кућних бројева, заузимање јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, коришћење обала и водног простора, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних и атмосферских вода),
 • доношење рјешења за све накнаде из надлежности Одјељења у складу са законом,
  послови из области заједничке комуналне потрошње, изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре у Општини,
 • евиденција стања и послова изградње, одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева, улица, тргова и других објеката саобраћајне инфраструктуре – на подручју Општине,
 • обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,
 • израда програма рада и планова обезбјеђења проходности путева и улица – у зимским условима,
 • послови и активности на припреми тендерске документације и провођење поступка јавне набавке за потребе Општине,
  нормативно-правни послови за потребе Одјељења,
 • давање стручног мишљења у складу са важећом законском регулативом,
 • израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења,
 • пружање информација у пријемном шалтеру Одјељења,
 • рад са странкама,
 • израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења и
 • Одјељење обавља и друге послове – по налогу Начелника општине.
06.02. Измјена и допуна локацијских услова
06.02. Измјена и допуна локацијских услова
06.03. Увјерење да локацијски услови нису промијењени
06.03. Увјерење да локацијски услови нису промијењени
06.04. Рјешење о легалности изграђеног објекта (објекти изграђени прије 1980. године)
06.04. Рјешење о легалности изграђеног објекта (објекти изграђени прије 1980. године)
06.05. Грађевинска дозвола за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте до 400м2
06.05. Грађевинска дозвола за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте до 400м2
06.06. Грађевинска дозвола (за све остале објекте, осим индивидуалних стамбених и стамбено-пословних до 400 м2)
06.06. Грађевинска дозвола (за све остале објекте, осим индивидуалних стамбених и стамбено-пословних до 400 м2)
06.07. Технички преглед објекта и издавање употребне дозволе
06.07. Технички преглед објекта и издавање употребне дозволе
06.08. Еколошка дозвола
06.08. Еколошка дозвола
06.09. Измјена еколошке дозволе
06.09. Измјена еколошке дозволе
06.10. Обнављање еколошке дозволе
06.10. Обнављање еколошке дозволе
06.11. Изводи из спроведбеног документа просторног уређења (регулациони план, план парцелације…)
06.11. Изводи из спроведбеног документа просторног уређења (регулациони план, план парцелације…)
06.12. Продужење важности локацијских услова (за привремене објекте који се завршавају на локацијским условима: билобрди, огласни медији, панои…)
06.12. Продужење важности локацијских услова (за привремене објекте који се завршавају на локацијским условима: билобрди, огласни медији, панои…)
06.13. Сагласност за заузимање јавних површина
06.13. Сагласност за заузимање јавних површина
06.14. Раскопавање јавне површине
06.14. Раскопавање јавне површине
06.15. Измјена и допуна грађевинске дозволе
06.15. Измјена и допуна грађевинске дозволе
06.16. Увјерење за прикључак на електромрежу обновљених објеката који су у рату уништени
06.16. Увјерење за прикључак на електромрежу обновљених објеката који су у рату уништени
06.17. Уговор о закупу грађевинског земљишта
06.17. Уговор о закупу грађевинског земљишта
06.18. Измјена и допуна планског акта
06.18. Измјена и допуна планског акта
06.19. Уговор о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
06.19. Уговор о плаћању на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
06.20. Исправка грешке у рјешењу
06.20. Исправка грешке у рјешењу
06.21. Комплетирање грађевинске парцеле
06.21. Комплетирање грађевинске парцеле
06.22. Регистрација заједнице етажних власника
06.22. Регистрација заједнице етажних власника
06.23. Статусне промјене заједнице етажних власника
06.23. Статусне промјене заједнице етажних власника
06.24. Промјена лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника
06.24. Промјена лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника
06.25. Закуп стана
06.25. Закуп стана
06.26. Контрола законитог утврђивања откупне цијене стана
06.26. Контрола законитог утврђивања откупне цијене стана
06.27. Исељење из стана или другог објекта (пословног простора, гараже….)
06.27. Исељење из стана или другог објекта (пословног простора, гараже….)
06.28. Уклањање објекта
06.28. Уклањање објекта
06.29. Одређивање кућног броја
06.29. Одређивање кућног броја
06.30. Увјерење о зони и старости зграде
06.30. Увјерење о зони и старости зграде
06.31. Издавање копије дозвола, копије предмејера и предрачуна из архиве
06.31. Издавање копије дозвола, копије предмејера и предрачуна из архиве
06.32. Изналажење и издавање прoјекта на реверс
06.32. Изналажење и издавање прoјекта на реверс
06.33. Рјешавање инфраструктурних питања по захтјевима странака
06.33. Рјешавање инфраструктурних питања по захтјевима странака
06.34. Увјерења и потврде о којима се води службена евиденција и о којима се не води службена евиденција – Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
06.34. Увјерења и потврде о којима се води службена евиденција и о којима се не води службена евиденција – Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
06.35. Потврда о пријему захтјева
06.35. Потврда о пријему захтјев
06.36. Потврда о пријему понуде за тендер
06.36. Потврда о пријему понуде за тендер
06.37. Локацијски услови за заузимање јавних површина
06.37. Локацијски услови за заузимање јавних површина
06.38. Сјеча стабала на јавним површинама