Skupština opštine Foča
2020

Nadležnost

Nadležnosti - pročitajte više

Član 38.
(1) Skupština Opštine (u daljem tekstu: Skupština) je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine.
(2) U okviru svog djelokruga, Skupština obavlja sljedeće poslove i nadležnosti:
1) donosi Statut,
2) donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet Opštine,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) usvaja Poslovnik o radu Skupštine,
6) usvaja etički kodeks Skupštine,
7) donosi planove i programe razvoja Opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
8) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Opštine,
9) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Opštine,
10) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
11) donosi plan korišćenja javnih površina,
12) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine,
13) donosi odluku o zaduženju Opštine,
14) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu Opštine, kao i promjenu naziva Opštine i naseljenog mjesta,
15) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Opštine,
16) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
17) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
18) donosi odluke i druge opšte akte o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko – invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
19) donosi odluke i druge opšte akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
20) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica na svom području,
21) donosi odluku o proglašenju praznika Opštine i krsne slave Opštine,
22) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Opštine,
23) donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
24) donosi odluku o proglašenju počasnih građana Opštine, kao i drugim nagradama i priznanjima Opštine i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
25) donosi odluku o članstvu Opštine u Savezu opština i gradova Republike Srpske, kao i o udruživanju Opštine u druge saveze i organizacije,
26) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
27) bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, zamjenika Načelnika Opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine i načelnika odjeljenja ili službe iz Opštinske uprave i vrši izbor, imenovanje i razrješenje na drugim pozicijama, u skladu sa zakonom,
28) imenuje i razrješava direktora i članove upravnog odbora ustanove čiji je Opština osnivač ili suosnivač,
29) osniva Odbor za žalbe Opštinske uprave i razmatra njegov izvještaj o radu,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika Opštine i zauzima svoj stav,
31) razmatra izvještaj Načelnika Opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Načelnika Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika opštine,
33) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Opštine,
34) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Opštinu i upravlja njima, u skladu sa zakonom,
35) razmatra godišnje izvještaje o radu i programe rada ustanova i preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač,
36) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
37) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
38) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom,
39) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Opštine,
40) obavlja i druge poslove i nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom.

Član 39.
(1) Skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja odbornika, osim kada je drugačije propisano zakonom.
(2) Skupština odlučuje na način i u postupku u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Odbornička prava Član 41

(1) Odbornik Skupštine (u daljem tekstu: odbornik) ostvaruje prava i dužnosti odbornika i odlučuje u Skupštini od dana prihvatanja mandata odbornika, u skladu sa izbornim propisima, a svoju dužnost vrši u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i etičkim kodeksom Skupštine.
(2) Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela, da predlaže raspravu o određenim pitanjima, podnosi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine, podnosi amandmane na prijedloge propisa, postavlja odbornička pitanja, podnosi inicijative za rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti organa Opštine, savjesno i odgovorno izvršava povjerene zadatke, kao i druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i etičkim kodeksom Skupštine.
(3) Odbornik ima pravo da bude redovno obavještavan o svim pitanjima koja su od uticaja na vršenje odborničkih dužnosti, da mu se pruži stručna pomoć u pripremi prijedloga materijala i drugih akata iz nadležnosti Skupštine, kao i da mu se obezbijede podaci i druge informacije neophodne za njegov rad.

Član 42.
(1) Odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na odbornički dodatak.
(2) Odbornički dodatak utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine, u visini do 50 % od prosječne neto plate isplaćene u Opštinskoj upravi za prethodnu godinu, koja ne uključuje plate funkcionera Opštine, u skladu sa zakonom.
(3) Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se pravo na odbornički dodatak, visina odborničkog dodatka, kao i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odbornički dodatak.

Nadležnosti predsjednika, potpredsjednika i sekretara

Član 44.
Skupština ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara, koji se biraju na period trajanja mandata Skupštine.

Član 45.
(1) Predsjednik i potpredsjednik Skupštine biraju se na prvoj sjednici Skupštine, iz reda odbornika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
(2) Izbor funkcionera Opštine iz stava 1. ovog člana vrši se u postupku tajnog glasanja, na način u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

Član 46.
(1) Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava, te potpisuje akte Skupštine.
(2) Predsjednik Skupštine obavlja svoju funkciju profesionalno.

Član 47.
(1) Potpredsjednik Skupštine obavlja poslove utvrđene Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine, zamjenjuje predsjednika Skupštine i djeluje u njegovo ime u slučaju kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.
(2) Potpredsjednik Skupštine obavlja svoju funkciju volonterski.

Član 48.
(1) Predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine može biti opozvan ili razriješen sa funkcije prije isteka mandata, u slučajevima koji su predviđeni zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine.
(2) Shodno stavu 1. iz ovog člana, predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine može biti opozvan prije isteka mandata ako svoja prava i dužnosti ne vrši u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine, zbog:
1) zloupotrebe funkcije koju obavlja,
2) prekoračenja predviđenih ovlašćenja i nadležnosti,
3) većih propusta u radu,
4) nemoralnog i nedoličnog ponašanja,
5) kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine.
(3) Postupak opoziva i razrješenja predsjednika i potpredsjednika Skupštine uređuje se Poslovnikom Skupštine.
(4) Postupak izbora novog predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine mora se okončati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o opozivu, odnosno razrješenju ovih funkcionera.

Član 49.
(1) Prva sjednica novoizabrane Skupštine održava se najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata izbora, odnosno objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora, u skladu sa zakonom.
(2) Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva.
(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Skupštine iz stava 2. ovog člana, prvu sjednicu će sazvati potpredsjednik Skupštine iz prethodnog saziva.
(4) Ako su lica iz st. 2. i 3. ovog člana spriječena, prvu sjednicu Skupštine će sazvati najstariji odbornik iz prethodnog saziva Skupštine.
(5) Ako prvu sjednicu Skupštine ne sazovu ovlašćena lica, sjednicu će sazvati natpolovična većina odbornika novog saziva Skupštine.

Član 50.
(1) Prvoj sjednici novog saziva Skupštine, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava najstariji odbornik novog saziva Skupštine, kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika novog saziva Skupštine iz reda političkih stranaka koje imaju najveći broj odbornika u Skupštini.
(2) Do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavajući prve sjednice u pogledu sazivanja i predsjedavanja sjednici ima sva prava i dužnosti predsjednika Skupštine.
(3) Sva ostala pitanja koja se odnose na konstituisanje Skupštine u novom sazivu regulišu se Poslovnikom Skupštine.

Član 51.
(1) Na prvoj sjednici novoizabrane Skupštine politički subjekti obavještavaju predsjedavajućeg o broju odbornika u Skupštini koji čine skupštinsku većinu dostavljanjem ovjerenih potpisa odbornika koji čine tu većinu.
(2) Ako se u trajanju mandata Skupštine promijeni skupštinska većina, odbornici koji čine tu većinu dužni su da predsjedniku Skupštine dostave obavještenje sa ovjerenim potpisima odbornika koji čine tu većinu.
(3) Ovjera potpisa iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Član 52.
(1) Sjednica Skupštine saziva se po potrebi, u skladu sa programom rada Skupštine, a najmanje jednom u dva mjeseca.
(2) Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev Načelnika Opštine ili na zahtjev 1/3 odbornika, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) U slučaju kada je predsjednik Skupštine spriječen ili odbije da sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati potpredsjednik Skupštine.
(4) Ako sjednicu Skupštine ne sazove predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine u roku iz stava 2. ovog člana, Skupštinu može sazvati podnosilac zahtjeva, u roku od osam dana od isteka roka za zakazivanje sjednice.
(5) U slučaju sazivanja Skupštine iz stava 4. ovog člana, sjednici Skupštine predsjedava odbornik kojeg odredi Skupština, ako je predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine spriječen ili odbije da predsjedava sjednici.
(6) Sjednica Skupštine sazvana u skladu sa odredbama iz st. 2. i 4. ovog člana mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
(7) Sjednica Skupštine sazvana suprotno odredbama iz ovog člana smatra se nezakonitom, a akti doneseni na toj sjednici smatraju se ništavim.
(8) Sjednice Skupštine održavaju se u sekularnom ambijentu.

Član 53.
(1) U slučaju prestanka mandata funkcionera Opštine, vrši se primopredaja dužnosti između funkcionera Opštine.
(2) Primopredaja dužnosti, službenih akata i službenog pečata između funkcionera koji predaje dužnost i novoizabranog funkcionera koji prima dužnost u organu Opštine vrši se u službenim prostorijama u kojima funkcioner predaje, odnosno preuzima dužnost.
(3) Primopredaja dužnosti iz stava 2. ovog člana podrazumijeva podnošenje:
1) izvještaja o obavljanju poslova iz djelokruga organa,
2) finansijskog izvještaja i izvještaja o preuzetim, a neizmirenim i neizvršenim obavezama,
3) izvještaja o predmetima i projektima u toku i
4) predaju zatečenih službenih akata, pečata i drugih spisa i izvještaja od značaja za rad organa i obavljanje funkcije.
(4) Odredbe o primopredaji dužnosti funkcionera Opštine shodno se primjenjuju i u slučajevima primopredaje dužnosti, službenih akata i službenog pečata između imenovanih, odnosno postavljenih lica u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština, kao i između organizacija koje prestaju da rade i novoosnovanih organizacija i službi Opštine.
(5) Odredbe o primopredaji dužnosti funkcionera Opštine shodno se primjenjuju i u slučajevima primopredaje dužnosti između imenovanih, odnosno postavljenih službenika na rukovodećim radnim mjestima, u skladu sa zakonom.

Član 54.
(1) Primopredaja dužnosti funkcionera Opštine obavlja se najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu rješenja o izboru, imenovanju ili postavljenju.
(2) Primopredaja dužnosti nakon sprovedenih izbora za organe Opštine u novom mandatu obavlja se najkasnije u roku od osam dana od dana potvrde mandata organa nadležnog za sprovođenje izbora za Načelnika Opštine, a za ostale funkcionere Opštine u roku od 15 dana od dana konstituisanja Skupštine, odnosno izbora na sjednici Skupštine.
(3) Smatra se da je Skupština konstituisana izborom predsjednika Skupštine.

Član 55.
(1) Primopredaja dužnosti funkcionera Opštine vrši se u prisustvu Komisije za primopredaju dužnosti.
(2) Komisija za primopredaju dužnosti ima tri člana, od kojih je jedan član predsjednik Komisije, a članovi imaju zamjenike, koje imenuje Skupština, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
(3) Kada se primopredaja dužnosti vrši između Načelnika Opštine ili između službenika na rukovodećim radnim mjestima, Komisija za primopredaju dužnosti se imenuje iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi.
(4) Kada se primopredaja dužnosti vrši između predsjednika Skupštine, Komisiju za primopredaju dužnosti čine odbornici.
(5) Kada se primopredaja dužnosti vrši između lica iz člana 53. stav 4. Statuta, dva člana Komisije za primopredaju dužnosti su iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi, a jedan član je iz reda zaposlenih u javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji čiji je osnivač Opština.

Član 56.
(1) Prilikom primopredaje dužnosti, sekretar Skupštine, odnosno javnog preduzeća, javne ustanove ili druge organizacije u kojoj se vrši primopredaja dužnosti prisustvuje primopredaji i za potrebe Komisije za primopredaju dužnosti sačinjava zapisnik.
(2) Ukoliko Skupština, odnosno javno preduzeće, javna ustanova ili druga organizacija nema sekretara, zapisnik sačinjava predsjednik Komisije za primopredaju dužnosti.
(3) Zapisnik o primopredaji dužnosti treba da sadrži:
1) mjesto, datum i pravni osnov primopredaje dužnosti,
2) lično ime i funkciju lica koje predaje dužnost i lica koje prima dužnost,
3) lična imena lica koja prisustvuju primopredaji dužnosti,
4) broj i datum akta kojim je formirana Komisija za primopredaju dužnosti,
5) popis i opšte podatke o službenim aktima koji su predmet primopredaje dužnosti, po godinama, vrsti, količini i stanju tih akata,
6) broj službenih pečata koji su predmet primopredaje,
7) napomene u vezi sa predmetom primopredaje,
8) lična imena članova Komisije za primopredaju dužnosti i
9) potpise članova Komisije za primopredaju dužnosti i potpise svih ovlašćenih prisutnih lica.

Član 57.
(1) Skupština imenuje sekretara Skupštine na mandat koji traje do kraja mandata saziva Skupštine koji ga je izabrao, nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom, uz mogućnost obnavljanja mandata i ponovnog izbora u novom sazivu Skupštine.
(2) Za sekretara Skupštine može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za imenovanje utvrđene zakonom.
(3) Sekretar Skupštine ima status službenika Opštinske uprave na rukovodećem radnom mjestu, sa ovlašćenjima i odgovornostima koje se tiču vođenja i usklađivanja rada Skupštine.
(4) Sekretar Skupštine:
1) u saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom Opštine priprema prijedlog dnevnog reda sjednice,
2) obezbjeđuje uslove za rad Skupštine,
3) pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine,
4) na zahtjev predsjedavajućeg sjednice ili kluba odbornika daje stručno mišljenje o određenom pravnom pitanju koje se pojavi u radu na sjednici Skupštine,
5) uređuje „Službeni glasnik Opštine Foča“ i odgovoran je za njegov sadržaj,
6) obavlja i druge poslove i zadatke koji su predviđeni zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine.

Član 58.
(1) Sekretar Skupštine za svoj rad odgovara predsjedniku Skupštine.
(2) Sekretar Skupštine po isteku mandata Skupštine vrši svoju dužnost do imenovanja vršioca dužnosti sekretara novog saziva Skupštine.
(3) Sekretar Skupštine može biti razriješen dužnosti u slučajevima utvrđenim zakonom.
(4) U slučaju prestanka mandata sekretara, Skupština imenuje vršioca dužnosti sekretara Skupštine, u skladu sa zakonom.

Poslovnikom Skupštine uređuju se sledeća pitanja

Član 59.
Poslovnikom Skupštine uređuju se pitanja koja se odnose na:
1) način i postupak sazivanja prve sjednice Skupštine,
2) prava i dužnosti odbornika,
3) formiranje klubova odbornika,
4) način i postupak izbora, opoziva i razrješenja predsjednika i potpredsjednika Skupštine i njihova prava i obaveze,
5) način i postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika Načelnika Opštine,
6) način imenovanja i razrješenja sekretara Skupštine i njegova prava i dužnosti,
7) izbor radnih tijela Skupštine, njihov sastav, nadležnost i način rada,
8) postupak izbora, imenovanja i razrješenja drugih lica u nadležnosti Skupštine,
9) primopredaja dužnosti između funkcionera i drugih lica koje bira i imenuje Skupština,
10) postupak sazivanja sjednice Skupštine,
11) utvrđivanje dnevnog reda sjednice,
12) postupak predlaganja i donošenja opštih i drugih akata,
13) odlučivanje i utvrđivanje rezultata glasanja,
14) program rada Skupštine,
15) način vođenja zapisnika na sjednicama Skupštine i radnih tijela Skupštine,
16) obavljanje stručnih i raznih administrativno – tehničkih poslova za potrebe Skupštine i radnih tijela Skupštine,
17) obavještavanje javnosti o radu Skupštine,
18) kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 60.
(1) Skupština može osnivati komisije, odbore, savjete i druga stalna i povremena radna tijela za potrebe obavljanja određenih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti.
(2) Članovi radnih tijela Skupštine imenuju se iz reda odbornika, zaposlenih radnika Opštinske uprave, kao i naučnih i stručnih radnika iz određene oblasti.
(3) Broj članova, sastav, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela Skupštine uređuje se Poslovnikom Skupštine, a povremenih radnih tijela posebnom odlukom Skupštine o formiranju tog radnog tijela.
(4) Članovi radnih tijela Skupštine imaju pravo na naknadu, u skladu sa odlukom Skupštine.

Skupština opštine Foča
2020

Dokumenta

Statut opštine Foča

(10. sjednica, 26.06.2017. godine, broj 8/17)

Poslovnik Skupštine Opštine Foča

(15. sjednica, 28.12.2017. godine, broj 14/17)
Program rada Skupštine Opštine Foča za 2021. godinu