дОКУМЕНТА
2020 -

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

1. Закључак – Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

2. Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

3. Рјешење о избору Радног предсједништва Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча

4. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање

5. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за статутарна питања и прописе

6. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за буџет и финансије

7. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за мјесне заједнице

8. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за заштиту околине, клултурног и природног наслијеђа

9. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за награде и признања

10. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за вјерска питања

11. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за питања младих

12. Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за праћење статуса пензионера

13. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за кодекс понашања

14. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за друштвени надзор и представке

15. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за равноправност полова

16. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу

17. Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за здравље

18. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за спорт

19. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета за културу

20. Рјешење о разрјешењу чланова Савјета потрошача

21. Рјешење o избору чланова Комисије за избор и именовање

22. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине Општине Фоча

23. Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине Општине Фоча

24. Рјешење о разрјешењу замјеника Начелника Општине Фоча

25. Рјешење o избору чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања

26. Рјешење о избору предсједника Скупштине Општине Фоча

27. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине Општине Фоча

28. Рјешење о избору замјеника Начелника Општине Фоча

29. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине Општине Фоча

30. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу

31. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије

32. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

33. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

34. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

35. Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча

36. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

37. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије

38. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

39. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

40. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

41. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине Општине Фоча

42. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника ОФ

дОКУМЕНТА
2016.-2020.

Акти Скупштине Општине Фоча
Појединачни приказ аката

Toggle Content
Show All Collapse

1. Одлука о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности

2. Одлука о првој емисији обвезница Општине Фоча јавном понудом

3. Одлука о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју општине Фоча

4. Закључак – Извјештај Правобранилаштва РС – Сједиште правобраниоца Фоча за 2019. годину

5. Закључак – Извјештај Правобраниоца РС – Сједиште правобраниоца Требиње за 2019. годину

6. Закључак – Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2019. годину

7. Закључак – Програм рада ЈЗУ Апотека Фоча Фоча за 2020. годину

8. Закључак – Годишњи извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2019. годину

9. Закључак – Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе за 2019. годину

10. Закључак – Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину

11. Закључак – Записник са 38. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године

12. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу – Зоран Ћосовић

13. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу – Душанка Станковић

1. Одлука о утрошку нераспоређеног суфицита из 2019. године.

2. Одлука о ослобађању плаћања закупнине…

3. Одлука – Просјечне јединичне цијене радова КДЈИ

4. Одлука о висини накнаде за трошкове уређењa ГГЗ

5. Одлука о таксама за ватрогаство

6. Одлука о расписивању ЈЛ за продају стана у Сарајеву

7. Одлука о усвајању ИД РП Брод на Дрини

8. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и ГЗ

9. Одлука о ИД Одлуке о заштити изворишта Лучка врела

10. Одлука о ИД Одлуке о кућном реду

11. Одлука о И Одлуке о изради Стратегије за локалне путеве

12. Закључак – Стратегија развоја локалних путева

13. Закључак – Извјештај o потрошњи буџетске резерве у 2019.

14. Закључак – Здравствено – санитарна инспекција 2019.

15. Закључак – Тржишна инспекција 2019.

16. Закључак – Урбанистичко – грађевинска инспекција 2019.

17. Закључак – Водна инспекција 2019.

18. Закључак – Комунална полиција 2019.

19. Закључак – ЦКИ Извјештај о раду за 2019.

20. Закључак – ЦКИ Програм рада за 2020.

21. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Извјештај о раду за 2019.

22. Закључак – ЈЗУ Дом здравља Програм рада за 2020.

23. Закључак – ЈЗУ Апотека за 2020.

24. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Извјештај о раду за 2019.

25. Закључак – ЈУ Центар за социјални рад Програм рада за 2020.

26. Закључак – ЈУ Музеј СХ Извјештај о раду за 2019.

27. Закључак – ЈУ Музеј СХ Програм рада за 2020.

28. Закључак – ЈУ ТООФ Извјештај о раду за 2019.

29. Закључак – ЈУ ТООФ Програм рада за 2020.

30. Закључак – Записник са 37. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета ОФ за 2019. годину

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019 ГОДИНУ

Sl.gl.Opstine Foca 4 – 05.06.2020

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Фоча

 2. Одлука о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне Брод на Дрини Фоча и измјени дијела Регулационог плана Брод на Дрини Фоча

3. Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

4. Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

5. Програм уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

6. Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

7. Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

8. Програм утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

9. Закључак – Извјештај о раду Начелника Општине Фоча у 2019. години

10. Закључак – Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

11. Програм рада Начелника Општине Фоча у 2020. години

12. Закључак – Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину

13. Закључак – Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

14. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Закључак – Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

16. Закључак – Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2019. години

17. Закључак – Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

18. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2019. годину

19. Закључак – Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2019. годину

20. Закључак – Записник са 36. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча